คำขวัญอำเภอกระบุรี:คอคอดกระ เสด็จพระแข่งเรือ มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา

แนะนำสำนักงาน
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
พันธกิจ/วิสัยทัศน์/นโยบาย
แผนที่อำเภอ
สินค้า/ผลิตภัณฑ
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ
(KM) เกษตรอำเภอ
(KM) เกษตรจังหวัดระนอง
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประจำป
ติดต่อเจ้าหน้าที่อำเภอ
เว็บบอร์ด


ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน ปี 2556
รายละเอียดโครงการ ปี 2556
แผนปฏิบัติงานโครงการ ปี 2556
แผนพัฒนาการเกษตร ปี 56-58


ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร
ข้อมูลการผลิตพืชอำเภอ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลสายใยรักฯ
ข้อมูลศูนย์บริการฯ (ศ.02)
ข้อมูลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ข้อมูลจุดถ่ายทอดความรู้


ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
วิสาหกิจชุมชน
GAP พืช
สถาบันเกษตรกร
สายใยรักแห่งครอบครัวฯ
ฐานข้อมูลเกษตรกร (กสก.)
สารสนเทศการผลิต (รต.)
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)
ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01)
ภัยพิบัติด้านพืช (กษ.01)
ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
ปฏิทินปฏิบัติงาน(research)
.
.

นายสุรินทร์ บุญช่วย เกษตรอำเภอกระบุรี
ติดตามการดำเนินงานจุดคัดแยกผลผลิตมังคุด
ณ วิสาหกิจชุมชนมังคุดน้ำตกบกกราย หมู่ที่ 8
ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557

                        
  นายสุรินทร์ บุญช่วย เกษตรอำเภอกระบุรี
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำจืด เพื่อพิจารณาและรับรองการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ(พ.ศ.2558
- 2562)และแผนพัฒนา 3 ปี(2558-2560)
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัด
ระนอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557

                        

นายสุรินทร์ บุญช่วย เกษตรอำเภอกระบุรี
มอบหมายให้นายประมาณ เพชรชิต นักวิชา
การส่งเสริมการเกษตร
เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ลุ่มแม่น้ำสาขา
แม่น้ำกระบุรี ณ ห้องประชุมทวีสินค้า โรงแรม
ทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2557

                        

นายสุรินทร์ บุญช่วย เกษตรอำเภอกระบุรี
มอบหมายให้นายประมาณ เพชรชิต นักวิชา
การส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ีหลักสูตร Young Smart Famer ณ ที่ทำ
การกลุ่ม วสช.แปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือ
และท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำจืด
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2557
                        
าพกิจกรรมย้อนหลัง>>>
 
 
.
.

สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรรายแปลง พร้อมทั้งนำเอกสารทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง) พร้อมสำเนา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน มายื่นคำร้องได้ที่
สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรีในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 077-891234
ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี เรื่องการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ปี 2557(ในช่วงกำหนดเวลาวันที่ 1-30 มกราคม ของทุกปี) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
กระบุรี ในวันและเวลาราชการ
การทำน้ำหมักซาวข้าวกับเปลือกไข่ฆ่าเชื้อดับกลิ่นในคอกสัตว์
รวมมิตรมะนาวดี ปลูกคุ้ม ในช่วงฤดูฝน
การเลี้ยงกบคอนโด ร่วมกับ ปลาดุก
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง>>>

.
.

 เกาะติดสถานการณ์ข่าว

.
.

สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
14 หมู่ที่ 4 ถนนสุดสาคร ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
โทรศัพท์0-7789-1234 โทรสาร 0-7789-1234
E-mail : kraburi@doae.go.th
Webmaster : นางสาวชนิสรารักษณ์ เพชรฉรากรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ

E-mail : n_punn_na@hotmail.co.th

24 มิถุนายน 2557


นายสุรินทร์ บุญช่วย
เกษตรอำเภอกระบุรี

สนง.เกษตรจังหวัดระนอง
สนง.เกษตรอำเภอเมือง
สนง.เกษตรอำเภอละอุ่น
สนง.เกษตรอำเภอกะเปอร
สนง.เกษตรอำเภอสุขสำราญ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ศูนย์บริหารศัตรูพืช
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ 22
เขต 5 จังหวัดสงขลา
กองการเจ้าหน้าที่
SSNet กรมส่งเสริมฯ
Check E-mail DOAE
GIS ระบบภูมิสารสนเทศ
สายด่วนข้อมูลภาครัฐ
เตือนระบาดศัตรูพืช
สารสนเทศจัดการองค์กร
มาตรการประหยัดพลังงาน
เงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ
สหกรณ์ออมทรัพย
ถาม/ตอบปัญหาการเกษตร
รักบ้านเกิด
108 พรรณไม้ไทย
เกษตรซิตี้
เกษตรออนไลน
ไทยอาสา
คลินิกพืช
เคหการเกษตร
ถ่ายทอดเทคโนโลย
ไม้ประดับ
เกษตรสยาม
เส้นทางเศรษฐ
เกษตรแผ่นดินทอง


ปรึกษาปัญหาด้านพืช
สินค้าเกษตรน่ารู้
KM การจัดการองค์ความรู้
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
สื่อเกษตรครบวงจร
ฟาร์มเกษตร
เกษตรกรตัวอย่าง
ราคายางพาราประจำวัน
ราคาปาล์มน้ำมัน
** ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี ข้อมูลและสาระสำคัญต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นไม่สามารถที่จะทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล การให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดี เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ หรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือโดยแจ้งชัดจากสำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรีก่อน  ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์
หากตรวจพบและผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์หรือฝ่าฝืนใดๆ ทางสำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี จะแจ้งดำเนินคดีให้ถึงที่สุด